2.48.3 (feh1p): 3. Ernennung des preußischen Landgerichtsrats Dr. Herbert Dorn zum Ministerialrat. […]

Zum Text. Zu den Funktionen. Zum Navigationsmenü. Zum Navigationsbaum

 

Bandbilder:

   Das Kabinett Fehrenbach  Konstantin Fehrenbach Bild 183-R18733Paul Tirard und General Guillaumat Bild 102-01626AOppeln 1921 Bild 146-1985-010-10Bild 119-2303-0019

Extras:

 

Text

RTF

3. Ernennung des preußischen Landgerichtsrats Dr. Herbert Dorn zum Ministerialrat. […]

Extras (Fußzeile):