"Beschreibung"

(x1951e): Beschreibung

Standort:

 Andreas Hermes an Bundeskanzler Adenauer

Beschreibung

Telegramm dvom Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Andreas Hermes, an Bundeskanzler Adenauer am 8. Mai 1951.

(Bundesarchiv, B 136/2643)