eGAF

Content

Eiger, Pesja Pasja Pola Peria Pauline

name at birth Wisniak
born on the 22nd April 1882
in Warszawa/Warszawa/Russland

residing in Leipzig

Expulsion to Poland
28.10.1938 Polen